ประวัติวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

       มกราคม 2502 ย้ายมาเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน มีอาคารเรียนรวม 4 ห้อง ปีการศึกษา 2510 โรงเรียนการช่างภูเก็ตเข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา และได้โอนที่ดินด้านหลังของโรงเรียนเพิ่มเป็น 23 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา
พ.ศ. 2511 ได้รับเงินจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน และบ้านพักครู รวม 21 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2512
พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนการช่างภูเก็ต” เป็น “โรงเรียนเทคนิคภูเก็ต”
พ.ศ. 2519 ได้รวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาภูเก็ต และยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาเขต 1
พ.ศ. 2521 ได้แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็น วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 178/1 ถนนเยาวราช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น มี พื้นที่ใช้สอย 2,560 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.2530 ใช้เป็นอาคารเรียนรวมและคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.2533 ใช้เป็นอาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย 1,440 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จพ.ศ.2537 ใช้เป็นอาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้าอาคารขนาดใหญ่
พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใน พ.ศ.2539 ราคา 6,000,000 บาท”
พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ 4 ชั้น ครึ่งหลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใน พ.ศ.2539 เนื้อที่ใช้สอย 1,280 ตารางเมตร ราคา 7,187,000 บาท ใช้เป็นอาคารเรียนรวม และได้ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักครู แบบแฟลตจำนวนเงิน 1,045,271 บาท โดยใช้เงินงบประมาณ 800,000 บาท และใช้เงินบำรุงการศึกษาสมทบ 248,271 บาท
พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ 4 ชั้น ครึ่งหลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใน พ.ศ.2539 เนื้อที่ใช้สอย 1,280 ตารางเมตร ราคา 7,187,000 บาท ใช้เป็นอาคารเรียนรวม และได้ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักครู แบบแฟลตจำนวนเงิน 1,045,271 บาท โดยใช้เงินงบประมาณ 800,000 บาท และใช้เงินบำรุงการศึกษาสมทบ 248,271 บาท
พ.ศ. 2539 ได้ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 2 ลูก ขนาด 160 KVA 1 ลูก จำนวนเงิน 129,336 บาทและขนาด 250 KVA. 1 ลูก จำนวนเงิน 367,773 บาท โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายรวมทั้งสิ้น 497,109 บาท
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ต่อจากอาคารเรียนหลังเดิม มีเนื้อที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีก 1,760 ตารางเมตร ด้วยเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ใช้เป็นอาคารเรียนรวมและห้องสมุด
พ.ศ. 2541 เปิดวิทยาลัยเทคนิค แห่งที่ 2 อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต เปิดสอน 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 2. สาขาวิชาช่างยนต์ 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux