วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

☼ จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล

พันธกิจ

☼ จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
☼ พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
☼ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
☼ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux