โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขางานซ่อมบำรุงเรือยอร์ช

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ   จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                  22    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                 ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                   ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                             ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา          ไม่น้อยกว่า        2         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                      71    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                           21      หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                             24      หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                  ไม่น้อยกว่า        18       หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                    4         หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                    4         หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                       10    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                     103    หน่วยกิต

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงเรือยอร์ช

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต  และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                  21    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                 ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                   ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           ไม่น้อยกว่า        3          หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                       56    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                           15      หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                             21      หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                  ไม่น้อยกว่า        12       หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                    4         หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                    4         หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                           6    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                         83    หน่วยกิต

          ***โครงสร้างนี้สำหรับสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง หรือเทียบเท่า

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux