โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                          22    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                            ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ               ไม่น้อยกว่า       6      หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า      4      หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                          ไม่น้อยกว่า      4      หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                          ไม่น้อยกว่า      3      หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา      ไม่น้อยกว่า      2      หน่วยกิต

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                              71    หน่วยกิต

      2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                    21    หน่วยกิต

      2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                     24     หน่วยกิต

      2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก              ไม่น้อยกว่า     18     หน่วยกิต

      2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                4    หน่วยกิต

      2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                4    หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                               10     หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                 รวมไม่น้อยกว่า                                            103      หน่วยกิต


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                   21    หน่วยกิต

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                       ไม่น้อยกว่า                   3      หน่วยกิต

      1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ           ไม่น้อยกว่า                 6      หน่วยกิต

      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า                 3      หน่วยกิต

      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า                 3       หน่วยกิต

      1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า                 3       หน่วยกิต

      1.6 กลุ่มวิชาสมนุษยศาสตร์                ไม่น้อยกว่า                 3       หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                        56    หน่วยกิต

      2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                          15      หน่วยกิต

      2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                            21      หน่วยกิต

      2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก           ไม่น้อยกว่า              12       หน่วยกิต

      2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                     4        หน่วยกิต

      2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                     4        หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                            6      หน่วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                  รวมไม่น้อยกว่า                                                          83     หน่วยกิต

          ***โครงสร้างนี้สำหรับสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.  หรือเทียบเท่าในวิชาประเภทอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563 ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                         21    หน่วยกิต

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                            ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ               ไม่น้อยกว่า                      6      หน่วยกิต

      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.6 กลุ่มวิชาสมนุษยศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                               57    หน่วยกิต

      2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                                  16      หน่วยกิต

      2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                                    21      หน่วยกิต

      2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก               ไม่น้อยกว่า                   12      หน่วยกิต

      2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                             4       หน่วยกิต

      2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                             4       หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                                  6    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                 รวมไม่น้อยกว่า                                                                 84    หน่วยกิต

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux