โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ   จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                              22    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                           ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ              ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                       ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ไม่น้อยกว่า        2         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                   71    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                   21         หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                    24          หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก             ไม่น้อยกว่า     18          หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                              4          หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                              4          หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                  10    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                 รวมไม่น้อยกว่า                                               103    หน่วยกิต

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2563  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ   จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 83  หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                               21    หน่วยกิต

     1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย                          ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ            ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.5  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6  กลุ่มวิชาสมนุษยศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต         

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                     56    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                      15        หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                        21        หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                 ไม่น้อยกว่า    12         หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                 4          หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                 4          หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                         6    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                      83    หน่วยกิต

          ***โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux