โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                  22    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                   ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                             ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา          ไม่น้อยกว่า        2         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                        71    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                           21       หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                            24        หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                  ไม่น้อยกว่า       18         หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                    4          หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                    4          หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                         10    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                            103    หน่วยกิต

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 86  หน่วยกิต  ดังโครงสร้างต่อไปนี้ี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                  21    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                  ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                     ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                               ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสมนุษยศาสตร์                           ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                        56    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                             15      หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                               21      หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                      ไม่น้อยกว่า      12      หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                      4         หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                      4         หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                           6     หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                         83    หน่วยกิต

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux