โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                  22    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                 ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                    ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                              ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา          ไม่น้อยกว่า        2         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                      71    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                           21      หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                            24      หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                   ไม่น้อยกว่า       18      หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                    4        หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                    4        หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                      10    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                    103    หน่วยกิต

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux