โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                   22    หน่วยกิต

1.กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า                                                                      3     หน่วยกิต

          ให้เรียนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรียนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กําหนด

          รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                                          ท-ป-น

          20000-1101     ภาษาไทยพื่นฐาน                                                         2-0-2

          20000-1102     ภาษาไทยเพื่ออาชีพ                                                    0-2-1

          20000-1103     ภาษาไทยธุรกิจ                                                             0-2-1

          20000-1104     การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ                                   0-2-1

          20000-1105     การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ                               0-2-1

          20000-1106     ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์                                             0-2-1

2.กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า                                                     6    หน่วยกิต

          ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนที่ 1และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนที่ 6 รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่น ที่สอดคล้อง กับประเภทวิชาที่เรียน จนครบหน่วยกิตที่กําหนด

          รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                                           ท-ป-น

          20000-1201     ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง                                               0-2-1

          20000-1202     ภาษาอังกฤษฟัง-พูด                                                      0-2-1

          20000-1203     การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ                                0-2-1

          20000-1204     การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                     0-2-1

          20000-1205     ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ                                  0-2-1

          20000-1206     ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต                                            0-2-1

          20000-1208     ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน       0-2-1

          20000-1209     ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม                0-2-1

          20000-1210     ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ                                    0-2-1

          20000-1218     ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      0-2-1

3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                                               4    หน่วยกิต

          ให้เรียนรายวิชา 20000-1301จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กําหนด

          รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                                           ท-ป-น

          20000-1301     วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                             0-2-1

          20000-1302     วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม       0-2-1

          20000-1303     วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ        0-2-1

          20000-1305     วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม               0-2-1

          20000-1306     โครงงานวิทยาศาสตร์                                                   0-2-1

4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                                                4    หน่วยกิต

          ให้เรียนรายวิชา 20000-1401จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตทีกําหนด

          รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                                          ท-ป-น

          20000-1401     คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ                                           2-0-2

          20000-1402     คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม                                            2-0-2

          20000-1403     คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                      2-0-2

          20000-1404     คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ                                     2-0-2

          20000-1405     คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ                                   2-0-2

5.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า                                                                3    หน่วยกิต

          ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้

          รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                                        ท-ป-น

          20000-1501     หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม                                      2-0-2

          20000-1502     ประวัติศาสตร์ชาติไทย                                               1-0-1

6.กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า                                           2    หน่วยกิต

          ให้เรียนรายวิชา 20000-1401จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตทีกําหนด

          รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                                         ท-ป-น

          20000-1601     ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ                              1-0-1

          20000-1602     เพศวิถีศึกษา                                                                1-0-1

          20000-1603     พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                                     0-2-1

          20000-1604     พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง               0-2-1

          20000-1605     ทักษะสุขภาพ                                                              1-2-2

          20000-1606     การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                             1-2-2

          ***โครงสร้างนี้สำหรับสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  หรือเทียบเท่าในวิชาประเภทอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux