โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

20100 – 1003 งานฝึกฝีมือ ( BenchWorks )

จุุดประสงค์รายวิชา

          เพื่อให้    1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น            

                          2.ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

                          3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทนปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อยละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์                                รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

                          1.เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ  

                          2.วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ

                          3.แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป

                          4.ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้นและการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux