โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                                                                      โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563

                                                                                                          ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

                                                                                                     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563 ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                         21    หน่วยกิต

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                            ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ               ไม่น้อยกว่า                      6      หน่วยกิต

      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต

      1.6 กลุ่มวิชาสมนุษยศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า                      3      หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                               57    หน่วยกิต

      2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                                  16      หน่วยกิต

      2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                                    21      หน่วยกิต

      2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก               ไม่น้อยกว่า                   12      หน่วยกิต

      2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                             4       หน่วยกิต

      2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                             4       หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                                  6    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                 รวมไม่น้อยกว่า                                                                 84    หน่วยกิต

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไม่น้อยกว่า 83  หน่วยกิต  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                21    หน่วยกิต

     1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย                          ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ             ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                       ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.5  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6  กลุ่มวิชาสมนุษยศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                     56    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                   15          หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                     21         หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                ไม่น้อยกว่า  12          หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                             4           หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                             4           หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                        6    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                      83    หน่วยกิต

          ***โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมช่างกลโรงงาน หรือสาขาเครื่องมือกลและะซ่อมบำรุง หรือเทียบเท่า

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux