โครงสร้างหลักหลักสูตร

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                  22    หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                 ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                   ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า        4         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                             ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา         ไม่น้อยกว่า        2         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                      71    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                          21      หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                            24      หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                   ไม่น้อยกว่า       18      หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                   4         หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                   4         หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                      10    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                    103    หน่วยกิต

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงสร้างหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า                                                  21     หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                 ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                   ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

     1.6 กลุ่มวิชาสมนุษยศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า        3         หน่วยกิต

2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                                                     56    หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน                                           15      หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ                                             21      หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก                   ไม่น้อยกว่า        12      หน่วยกิต

     2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                     4         หน่วยกิต

     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                     4         หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                                           6    หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                รวมไม่น้อยกว่า                                                         83    หน่วยกิต

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux